Regulamin sklepu

REGULAMIN

Postanowienia Ogólne
1. Właścicielem strony www.meblelargo.pl jest firma PHU Sanimer Monika Wojdyła ul. Gruszczyńskiego 4A/2 44-100 Gliwice NIP 9691342037 i zwany dalej Usługodawcą/Sprzedawcą
2. Klientem korzystającym z usług sklepu meblelargo.pl może być firma lub pełnoletnia osoba fizyczna, zwana dalej Klientem/Kupującym.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
4. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
5. Wszystkie ceny podane na stronie meblelargo.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. Do ceny dolicza się koszt wysyłki, który jest odgórnie określony dla każdego produktu i widoczny jest na formularzu zamówienia.

Zawieranie umów sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia.
2. Zamówienia towaru dokonujemy w poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówieniowego.
3. W przypadku błędnego wypełnienia w/w formularza sklep meble largo.pl skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałych błędów. Kontakt nastąpi tylko w przypadku, kiedy Klient prawidłowo wypełni dane do kontaktu. W przypadku całkowicie błędnego wypełnienia formularza lub umieszczenia błędnych danych kontaktowych zamówienie nie zostanie zrealizowane.
4. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego zostanie ono anulowane.
5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy www.meblelargo.pl a Nabywcą.
6. Do każdego zamówienia wysyłana jest drogą mailową Faktura VAT lub rachunek imienny.
7. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
8. Faktury i rachunki wystawiane są do 7 dni roboczych od otrzymania towaru.

Koszty i terminy dostaw
1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie 31 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu podano inny termin.
2. Termin dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie meblelargo.pl.
3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym, termin dostawy liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
4. Termin dostawy może zostać przekroczony z powodów niezależnych od Sprzedawcy przy czym Sprzedawca ma obowiązek poinformować Kupującego o takiej sytuacji.
5. Koszty dostawy nie mogą być wyższe niż zadeklarowane przez Sprzedawcę. W wypadku niezgodności faktycznych kosztów dostawy z kosztami zadeklarowanymi przez Sprzedawcę, Kupujący ma prawo nie przyjąć dostarczonego produktu.
6. Powiadomienia o dostawie oraz numer kontaktowy do kuriera wysyłane są mailowo do Kupującego na minimum 24 godziny przed doręczeniem przesyłki.
7. Brak możliwości przyjęcia przesyłki należy niezwłocznie zgłosić Sprzedającemu najpóźniej do godziny 12-tej następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o planowanej dostawie. Brak takiego zgłoszenia jest traktowany jako potwierdzenie odbioru.
8. Nieodebranie przesyłki skutkuje ponowną opłatą za transport.
9. Usługa dostawy jest pod dom/blok Kupującego bez usługi wniesienia. Koszt dostawy nie obejmuje tej usługi.
10. Zmiana adresu dostawy dokonana po 10 dniach od daty zamówienia musi być uzgodniona ze Sprzedawcą.

Sposoby płatności
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
3. Płatność przelewem on-line obsługiwanym przez serwis Dotpay.pl
4. Płatność zaliczkową – przy zamówieniach przekraczających 1500 zł. Płatność zaliczkowa oznacza system 50/50, tj. połowę kwoty wartości zamówienia pokrywa Kupujący w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Drugą część kwoty - w momencie potwierdzenia listu przewozowego.
5. Płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.
6. Płatności w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu. Sprzedawca oferuje system ratalny odsługiwany przez następujące instytucje: Mbank, Credit Agricole, Raty PayU

Rezygnacje
1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@meblelargo.pl
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.

6. Odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży nie podlegają towary wykonane pod specjalne zamówienie klienta. 


Postępowanie reklamacyjne
1. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki dostarczonej przez kuriera.
2. W razie uszkodzenia towaru należy spisać z kurierem formularz reklamacyjny w dwóch kopiach, jedną z kopi należy odesłać listem poleconym do Sprzedającego na adres: ..... z dopiskiem „Reklamacja"
3. W wypadku, kiedy w przesyłce brakuje jakichkolwiek akcesoriów Kupujący winien zgłosić to Sprzedającemu drogą telefoniczną.
4. W wypadku kiedy jeśli kupujący odbiera towar osobiście zobowiązany jest on do dokładnego zapoznania się z towarem.
5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
6. Wszelkie inne zawiadomienia o niezgodności produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania kupujący może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@meblelargo.pl
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient poda inny sposób.

Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany te mogą wynikać z: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów oraz zmianę asortymentu. Klient jest informowany o tym w trakcie potwierdzenia zamówienia.

5. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

6. Zawartość sklepu www.mebleleargo.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
7. Informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronie sklepu www.meblelargo.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
9. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i złożeniem następującego oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez meblelargo.pl, przekazanych w formularzu zamówieniowym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 z 1997)"
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.